การประกวด “ราชินีช้าง” ในปี 2543 ได้รับเกียรติจากภาคีช้างไทย ให้ผู้รับตำแหน่งราชินีช้าง ทำหน้าที่อันทรงเกียรติในการร่วมอนุรักษ์ช้างไทย ในตำแหน่ง “ทูตอนุรักษ์ช้างแห่งภาคีช้างไทย” โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นคนแรก ได้แก่ คุณสุภาวดี จันทร์เพ็ญ มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีความพร้อมทั้งแรงกาย และสติปัญญาที่จะช่วยเหลือช้างอย่างเต็มที่

 

 

 


Ms. Supavadee Chanpen
Jumbo Queen 2000
Weight : 96 kgs.

ราชินีช้าง 2543