ราชินีช้างประจำปี 2548 เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติมหิดล มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีประเภททูบา เคยชนะเลิศการแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตแห่ง
ประเทศไทย และชนะการประกวด Speech Contest อดีตเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ไทย-อเมริกา
ของสถาบัน IES ชนะการประกวดด้วยความสดใส ร่าเริง และความสามารถ ในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้อนุรักษ์ช้าง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บรรดาราชินีช้างและผู้ได้รับตำแหน่งคนอื่น ๆ ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ในการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้สาธารณะชน ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ช้างตลอดมา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมรณรงค์หาทุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในด้านนี้Ms. Tarnrarin Chansawang
Jumbo Queen 2005
Weight : 113 kgs.

ราชินีช้าง 2548